Ергин ЕООД

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИРАНЕ:

 • Комплексно проектиране на медицински кабинети за образна диагностика за монтаж рентгенова апаратура за компютърни томографии, графично -скопични изследвания, мамогрфска апаратура, остеоденситометри, С-рамо в операционни зали, ангиографи, дентално борудване, CR-системи
 • Комплексно проектиране на обекти с апаратура за лъчелеление и радиохирургия
 • Проектант технолог – инж. Кръстан Самарджиев, с уостоверение за пълна проектнатска правоспособност, рег. № 07130, в Камара на инженерите в инвестиционното пректиране
 • СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА И ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

  СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ НА РАДИОЛОГИЧНА АПАРАТУРА

 • Регистрирани сме в Агенция за ядрено регулиране, гр. София, и притежаваме Лицензия серия Р-294, регистрационен № 04644
 • ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ДОСТАВКА НА ЛЪЧЕЗАЩИТНИ СРЕДСТВА.

 • Официален представител сме на фирма Орфит – Белгия https://www.orfit.com/, за доставка на средства и системи за имобилизация на пациента при лъчелечение
 • Фирма Seca, Германия, https://www.seca.com производител на измервателни средства и медицински везни и други.
 • Ние сме регистриран търговец на едро с медицински изделия към Изпълнителна Агенция по лекарствата, и притежаваме Разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег. №ІV – Р-Т/МИ 814 от 29.03.2012 г.
 • Поддържаме разработена и внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 с обхват търговия на едро с медицински изделия, сервиз на медицинска апаратура, проектиране на медицински кабинети за рентгенова диагностика. Сертифициращ орган OHMI EuroCert GmbH, Берлинско шосе 66, 39114 Магдебург, Германия, рег. № CQ-BG-068/14/02/BUL ,валиден от 03.12.2020 г. до 02.12.2023 г

Искате да работите с нас?

->

345

Изпълнени
проекта

320

Щастливи
клиенти